"Η επιχειρηματικότητα ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος της οικογενειακής μου κουλτούρας -και παραμένει ώς σήμερα, ακόμα πιο δυνατή..."

 

Με προσήλωση και συνέπεια...

Η πρώτη μου επιχειρηματική δραστηριοποίηση ξεκίνησε πολύ νωρίς στην οικογενειακή επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ. Από μικρό παιδί έμαθα την εμπορική κουλτούρα και γυρνώντας από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Αμερική ανέλαβα και ολοκλήρωση την ολική ανακαίνιση του καταστήματος που διατηρούσαμε χρόνια στην Εθνικής Αντίστασης 29 στην Θεσσαλονίκη και την συνολική αναμόρφωση της επιχείρησης.

Αμέσως μετά στις 9/11/1999 ιδρύω την εταιρία ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ Συμβουλευτικών & Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών -που σήμερα στεγάζεται στην οδό Δωδεκανήσου 15 στη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α). Η παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου αντιπροσώπου σε ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3606/2007, όπως σήμερα ισχύει και συγκεκριμένα τη λήψη και εν συνεχεία διαβίβαση προς το αντιπροσωπευόμενο νομικό πρόσωπο εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά μέσα, την παροχή συμβουλών σχετικά με τις παραπάνω επενδυτικές υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά μέσα, την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει το αντιπροσωπευόμενο νομικό πρόσωπο σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύστασης πελατών σε ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα για τη σύναψη συνεργασίας. Η Εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Η Εταιρία δεν δικαιούται να κατέχει κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες.

β). Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, η σύσταση πελατών, η έρευνα αγοράς, η προώθηση των επιχειρήσεων στην αγορά, η οργάνωση σεμιναρίων και επιχειρηματικών εκδηλώσεων, η διεξαγωγή οικονομοτεχνικών και φοροτεχνικών μελετών.

γ). Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως σχετικά με συναλλαγές επί στοιχείων ενεργητικού, με την διαχείριση υποχρεώσεων, με εξαγορές και συγχωνεύσεις, με την διάρθρωση κεφαλαίων επιχειρήσεων, με την χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή με την επιχειρηματική στρατηγική, τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, τον σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και την διαμεσολάβηση προς υποψήφιους επενδυτές.

Η βασική στρατηγική της ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε. στηρίζεται στα εξής στοιχεία:

  • Στην εύκολη και ταχύτατη λήψη και διαβίβαση εντολών με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία του επενδυτή.
  • Στη σωστή οργάνωση, με αποτέλεσμα την προσωπική εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας των πελατών της.
  • Στη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της, μέσω σεμιναρίων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της άψογης λειτουργίας των τμημάτων που διαθέτει.

{

NEWSLETTER


}